کوی عشق
ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

کافه گپ

صد نشان از عشق دارد کوی ما                        آبرو از گریه دارد روی ما

دیده را می شوید از تر دامنی                            قطره های اشک عصیان شوی ما

ز آتش عشق است این سوز درون                   وزخم خون است رنگ و بوی ما

می دود هر سوی پی آب حیات                        در بیابان عطش آهوی ما

سر خوشانیم از شراب آفتاب                             آب هستی می رود در جوی ما

ریختیم آب طمع چون روی خاک                        خاکی و افتادگی شد خوی ما

گنج راز سینه ها پوشیده نیست                       از نگاه پاک گوهر جوی ما

با رموز عاشقی بیگانه نیست                          هر که باشد آشنای کوی ما