به نام گشاینده رمضان
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: رمضان

بهاری دوباره از راه رسید,بهاری دوباره که سبزه و گلش,آیات و کلمات و کتاب خداست و

شکوفه هایش مناجات های سحرگاهی که از هر مناره و گلدسته یه گوش میرسند.

آری رمضان است و خوان رحمت الهی گسترده.منادیان,همه را برسر این سفره

میخوانند:ای دل های غبارگرفته!بیایید و ازجام های این سفره برگیرید و زنگار دل بشویید

این روزها اهریمنان در غل و زنجیرند و دست هایشان از دل هایتان کوتاه,وقت را غنیمت

شمارید و دل را سرای دوست سازید.

اینک نسیم رحمت می وزد و دل های مرده را حیات می بخشد.مباد که بی نصیب

 بمانیم...